Ensinanzas

Neste centro pode cursarse Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional. O centro oferta a etapa completa de secundaria obrigatoria con importantes medidas de apoio ós alumnos/as, entre as que cabe destacar os desdobles do grupo de 1º de ESO en varias áreas e Programa de Diversificación Curricular en 3º e 4º. Tamén se pode cursar o 2º curso do Programa de Cualificación Profesional Inicial.

En canto ós estudos de bacharelato ofertamos as modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais e a de Ciencias e Tecnoloxía.

En Formación Profesional poden cursarse os Ciclos Medios de Instalacións de Telecomunicacións e Xestión Administrativa, e o superior de Administración e Finanzas.

 

IMPLANTACIÓN DA LOMCE (NORMATÍVA BÁSICA):

  • Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015). O RD completo esta a disposición no servidor do centro.
  • Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
  • Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.
  • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.