Programacións

A continuación tedes á vosa disposición as programacións didácticas do curso 2019-2020. Conforme se establece na normativa vixente, a información básica sobre as distintas materias impartidas na ESO e Bacharelato inclúe os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe avaliables, os mínimos exixibles para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar.

No caso de precisar algún tipo de aclaración pode poñerse en contacto co xefe de departamento correspondente nas horas asignadas para atención ás familias.

Artes Plásticas Latín Biblioteca
Bioloxía e Xeoloxía Lingua Castelán EDLG
Economía Lingua Galega Orientación
Educación Física Matemáticas Administrativo-CMXA
Filosofía Música Administrativo-CSAF
Física e Química Relixión Electricidade e Electrónica-CMIT
Francés Tecnoloxía FOL
Inglés Xeografía e Historia Informática e Comunicacións